langage change

Immigration Bureau of Japan

sp menu

Immigration Bureau Top Page ukol sa “Mga hakbang laban sa human trafficking”

Ipinamamahagi dito ang impormasyon kaugnay sa mga hakbang na isinasagawa ng Immigration Bureau ng Ministry of Justice laban sa human trafficking.

Ukol sa “Human Trafficking”:

Ang Jinshin-Torihiki, na tinatawag din sa pangalang “Trafficking”, ay ang pagkuha o paglipat ng mga tao at sapilitang pagpagawa ng mga bagay na labag sa kalooban ng mga ito sa pamamagitan ng karahasan, pananakot, panunukot, pandaraya, pag-abuso sa kahinaan at ipa pang pamamaraan upang gamitin sa prostitusyon at iba pang mga gawain o trabaho.

Sa Immigration Bureau at sa bawat counter ng kaugnay na mga institusyon ng pamahalaan, binibigyan ng prayoridad ang pagprotekta sa mga biktima ng human trafficking o mga taong posibleng maging biktima nito. Kung kinakailangan ay ikinukunsulta at nakikipagtulungan sa naaangkop na ahensiya ng pamahalaan upang mabigyan ng tamang atensiyon o pagdesisyon.

Maaring sumangguni sa sumusunod na mga tanggapan ang sinumang may hawak na impormasyon ukol sa human trafficking o sa mga naging biktima nito.

Ukol sa mga hakbang na ipinapatupad laban sa human trafficking

Ang human trafficking ay isang malubhang paglabag sa karapatan ng tao, kung saan sa puntong makatao ay kinakailangan ng mabilis at tamang pagkilos.

Ang mga biktima ng human trafficking, lalung-lalo na ang mga kabataan at mga kababaihan, ay nakakatamo ng matinding mental at pisikal na pinsala na mahirap gumaling. Bukod pa rito, ang krimeng ito ay nangyayari sa iba’t-ibang bansa at nakatawag pansin sa internasyonal na komunidad.

Sa tulong ng mga kaugnay na ahensiya ng pamahalaan, itinataguyod sa Immigration Bureau ng Ministry of Justice, ang mga hakbang laban sa lumalaganap na problema ng human trafficking.

  1. Kaisipan ukol sa pagprotekta sa biktima
  2. Proseso sa pagprotekta sa biktima / Pakikipagtulungan sa International Organization for Migration (IOM)

Kaugnay na website:

website ng Ministry of Justice