langage change

Immigration Bureau of Japan

sp menu

1 Kaisipan ukol sa pagprotekta sa biktima

ADOBE READER

1 Kaisipan ukol sa pagprotekta sa biktima

Sa punto ng pagbigay ng proteksiyon sa mga biktima ng human trafficking, ipinagkakaloob ng Immigration Bureau ang suporta sa pamamagitan ng pagbigay ng permiso para sa pagbabago ng visa (Residence Status) o pagbabago sa tagal ng paglagi sa bansa (Period of Stay) kung ang biktima ay isang legal na residente, habang binibigyan ng konsiderasyon ang kalagayan nito, pangangailangan at iba pa.

Kung ang biktima ay isang ilegal na dayuhang residente na lumabag sa Immigration Control Act sanhi ng paglagi sa bansa ng walang visa (overstay), bibigyan din ng konsiderasyon ang kalagayan, pangangailangan at iba pa ng biktima kabilang ng pagbigay ng proteksiyon sa kaso na kung saan,

  1. ① May panganib sa sariling buhay o katawan kapag bumalik sa sariling bansa
  2. ② Kailangang protektahan ang sariling mental at pisikal na kalagayan
  3. ③ Tutulong sa paghanda ng kriminal na paglilitis (paghabla sa may gawa ng krimen)

at iba pa. Upang mapanatili ang tatag ng kalagayan ng biktima sa ilalim ng batas, ipinapatupad ang “flexible operation” kung saan ipinagkakaloob sa biktima ang pansamantalang laya sa pamamagitan ng “special permit” na nagbibigay ng pahintulot na lumagi sa bansa ng walang takot sa pagkabilanggo.

Bukod pa rito, kung nais ipagpatuloy ng biktima ang paglagi sa bansa, ipapatupad ang comprehensive approach sa pagdesisyon at pagbigay ng konsiderasyon sa lagay ng bawat kaso kaugnay sa pagbigay ng permiso para baguhin ang visa o tagal ng paglagi sa bansa.

Kailangang tandaan ang sumusunod na mga punto ukol sa bawat pamamaraan o proseso sa pagsusuring ginagawa sa paglapag, paglagi sa bansa at deportasyon .

  • Sa pagkuha ng impormasyon mula sa biktima o sa taong posibleng maging biktima (biktima at iba pa), binibigyan ng konsiderasyon ang kalagayang mental at pisikal pati ang pagprotekta sa personal na impormasyon, kung saan pinipili ang oras, pook at hangga’t maaari ay isinasagawa ito sa lingwahe ng biktima sa pamamagitan ng isang tagapagsalin ng wika upang maiparating ng husto ang nais sabihin. Kapag ang biktima ay isang babae, itinatalaga ang isang kawaning babae upang mabawasan ang anumang pag-aalala o pag-aalinlangan. Hindi rin ginagawa ang sapilitang pagkuha ng impormasyon o pahayag mula sa biktima.

  • Mahigpit na ipinapatupad ang pagprotekta sa anumang impormasyong nakuha, kalakip ang personal na mga bagay at hindi ito ipinapaalam sa iba tulad ng employer ng biktima, taong nag-imbita sa biktima o mga taong posibleng may kaugnayan sa mga nabanggit, upang siguruhin ang kaligtasan ng biktima lalung-lalo na sa kaso na kung saan sumilong ito sa isang private shelter matapos tumakas mula sa isang broker, kung kaya hindi maaring malaman ang kinaroroonan.

Listahan ng mga Information / Consultation counters kaugnay sa human trafficking