langage change

Immigration Bureau of Japan

sp menu

2 Proseso sa pagprotekta sa biktima / Pakikipagtulungan sa International Organization for Migration (IOM)

ADOBE READER

2 Proseso sa pagprotekta sa biktima / Pakikipagtulungan sa International Organization for Migration (IOM)

Proseso sa pagprotekta sa biktima

Sa Immigration Bureau at sa bawat counter ng kaugnay na mga institusyon ng pamahalaan, binibigyan ng halaga ang pagprotekta sa mga biktima ng human trafficking o mga taong posibleng maging biktima nito. Kung kinakailangan ay ikinukunsulta at nakikipagtulungan sa naaangkop na ahensiya ng pamahalaan upang mabigyan ng tamang atensiyon o pagdesisyon.

Nakalarawan sa sumusunod ang proseso sa pagprotekta sa biktima.

Proseso sa pagprotekta sa biktima

Listahan ng mga Information / Consultation counters kaugnay sa human trafficking

Pakikipagtulungan sa International Organization for Migration (IOM)

Isinasagawa sa Immigration Bureau ang pakikipanayam at sertipikasyon ng mga biktima ng human trafficking at nakikipagtulungan sa IOM upang suportahan ang prosesong ito. Kung nais umuwi ng bitima sa sariling bansa, tumutulong ang IOM upang maisagawa ang mga pamamaraan para sa boluntaryong pag-uwi ng biktima.

Bukod pa rito, ipinagkakaloob din ng IOM ang suporta sa biktima pagkatapos nitong umuwi sa sariling bansa upang siguruhing hindi ito muling masangkot sa human trafficking. Habang iginagalang ang kalagayan ng biktima, hinahawakan ng IOM ang bawat kaso at tinutulungang makaahon ang biktima upang makabalik sa lipunan.

IOM (Mga hakbang laban sa Human Trafficking) website link