langage change

Immigration Bureau of Japan

sp menu

1. แนวคิดในการคุ้มครองผู้เสียหาย

ADOBE READER

1. แนวคิดในการคุ้มครองผู้เสียหาย

สำนักงานตรวจคนเข้าเมืองเข้าใจถึงสถานภาพของผู้เสียหายจากการค้ามนุษย์เป็นอย่างดี และได้พิจารณาถึงความต้องการของผู้เสียหาย อีกทั้งเพื่อเป็นการคุ้มครองผู้เสียหาย จึงกำหนดให้ในกรณีที่ผู้เสียหายเป็นผู้พำนักอย่างถูกต้อง สำนักงานตรวจคนเข้าเมืองจะอนุมัติให้ปรับปรุงระยะเวลาการพำนักใหม่หรือเปลี่ยนแปลงสถานภาพการพำนักได้

และในกรณีที่ผู้เสียหายที่กระทำผิดกฎหมายการตรวจคนเข้าเมือง เช่น การเข้าเมืองและพำนักอย่างผิดกฎหมาย ฯลฯ ก็เช่นเดียวกัน สำนักงานตรวจคนเข้าเมืองเข้าใจถึงสถานภาพของผู้เสียหายจากการค้ามนุษย์เป็นอย่างดี และได้พิจารณาถึงความต้องการของผู้เสียหาย อีกทั้งเพื่อเป็นการคุ้มครองผู้เสียหาย จึงกำหนดให้มีมาตรการที่ช่วยให้ผู้เสียหายมีสถานภาพทางกฎหมายที่ชัดเจน เช่น การอนุมัติให้พำนักเป็นกรณีพิเศษ โดยใช้มาตรการการปล่อยตัวชั่วคราวอย่างยืดหยุ่นและไม่ต้องจำคุก ฯลฯ เนื่องจากพิจารณาสถานการณ์ต่างๆ แล้วเห็นว่า

  1. (1) มีความเสี่ยงที่จะเกิดอันตรายต่อชีวิตและร่างกายในกรณีที่กลับประเทศไปแล้ว
  2. (2) มีความจำเป็นต้องคุ้มครองสภาพร่างกายและจิตใจของผู้เสียหาย
  3. (3) ร่วมมือในการดำเนินขั้นตอนทางอาญา (เช่น ยื่นฟ้องดำเนินคดีผู้ก่อความเสียหาย ฯลฯ)  เป็นต้น

และหลังจากนั้น ในกรณีที่ผู้เสียหายมีความต้องการที่จะพำนักอยู่ในประเทศญี่ปุ่นต่อไป สำนักงานตรวจคนเข้าเมืองจะคำนึงถึงสถานการณ์โดยรวมโดยแยกเป็นรายกรณีไป แล้วจึงพิจารณาให้ปรับปรุงระยะเวลาการพำนักใหม่หรือเปลี่ยนแปลงสถานภาพการพำนักได้

สำหรับขั้นตอนต่างๆ เช่น การตรวจคนเข้าเมือง การตรวจสอบสถานภาพของผู้พำนัก การเนรเทศออกนอกประเทศ จะคำนึงถึงประเด็นดังต่อไปนี้เป็นสำคัญ

  • ในกรณีที่จะไต่สวนจากผู้เสียหายหรือผู้ที่มีความเป็นไปได้ว่าจะเป็นผู้เสียหาย (ผู้เสียหายและอื่นๆ) จะทำการไต่สวนในเวลาและสถานที่ที่เหมาะสมโดยคำนึงถึงสภาพจิตใจและร่างกาย รวมทั้งความเป็นส่วนตัวของผู้เสียหายและอื่นๆอย่างดีเพียงพอ พร้อมทั้งพยายามสื่อสารให้เข้าใจตรงกันโดยใช้ล่ามภาษาแม่ของผู้เสียหายและอื่นๆให้มากที่สุดเท่าที่จะทำได้ และในกรณีที่ผู้เสียหายและอื่นๆเป็นผู้หญิง จะให้เจ้าหน้าที่ผู้หญิงเป็นคนจัดการเท่าที่จะทำได้ เพื่อลดความกังวลใจของผู้เสียหายให้น้อยลง และจะไม่ทำการบังคับขู่เข็ญเพื่อให้ผู้เสียหายให้ปากคำ

  • ส่วนเนื้อหาการไต่สวน ประวัติของผู้เสียหายจะถูกเก็บเป็นความลับอย่างเต็มที่โดยไม่ให้นายจ้างของผู้เสียหายและอื่นๆ ผู้ที่เชิญผู้เสียหายและอื่นๆมา หรือผู้ที่อาจจะเป็นผู้เกี่ยวของในการจ้างหรือเชิญมาได้รับทราบ โดยเฉพาะในกรณีที่ผู้เสียหายและอื่นๆหลบหนีมาจากนายหน้า และได้รับการคุ้มครองจากสถานคุ้มครองจากหน่วยงานเอกชน จะพยายามระมัดระวังเป็นอย่างดีที่สุดไม่ให้มีความเป็นไปได้ที่จะเกิดอันตรายต่อผู้เสียหายและอื่นๆอันเนื่องจากที่อยู่ของผู้เสียหายและอื่นๆถูกเปิดเผย

[รายชื่อฝ่ายประสานงานที่ให้ข้อมูลและคำปรึกษาเกี่ยวกับการค้ามนุษย์]