langage change

Immigration Bureau of Japan

sp menu

2  ขั้นตอนการคุ้มครองผู้เสียหาย/ความร่วมมือกับองค์กรระหว่างประเทศเพื่อการย้ายถิ่นฐาน (IOM)

ADOBE READER

2  ขั้นตอนการคุ้มครองผู้เสียหาย/ความร่วมมือกับองค์กรระหว่างประเทศเพื่อการย้ายถิ่นฐาน (IOM)

ขั้นตอนการคุ้มครองผู้เสียหาย

ฝ่ายประสานงานต่างๆของสำนักงานตรวจคนเข้าเมืองและหน่วยงานรัฐที่เกี่ยวข้องได้ให้ความสำคัญในการคุ้มครองผู้เสียหายจากการค้ามนุษย์หรือผู้ที่พิจารณาแล้วว่ามีความเป็นไปได้ที่จะถูกค้ามนุษย์ และจะดำเนินการโดยประสานความร่วมมือซึ่งกันและกันตามความจำเป็น เช่น ขอให้หน่วยงานรัฐเฉพาะทางยิ่งขึ้นช่วยตัดสินใจ ฯลฯ

ขั้นตอนการคุ้มครองผู้เสียหายที่สำคัญมีดังต่อไปนี้

ขั้นตอนการคุ้มครองผู้เสียหาย

[รายชื่อฝ่ายประสานงานที่ให้ข้อมูลและคำปรึกษาเกี่ยวกับการค้ามนุษย์]

ความร่วมมือกับองค์กรระหว่างประเทศเพื่อการย้ายถิ่นฐาน (IOM)

สำนักงานตรวจคนเข้าเมืองได้ประสานความร่วมมือกับ IOM ในการสัมภาษณ์ผู้เสียหายจากการค้ามนุษย์และการรับรองผู้เสียหาย โดยในกรณีที่ผู้เสียหายต้องการกลับประเทศ  ทาง IOM จะเป็นผู้ให้การช่วยเหลือสนับสนุนในการกลับประเทศ

และ IOM จะให้การช่วยเหลือสนับสนุนในการกลับเข้าไปอยู่ในสังคมหลังจากกลับประเทศไปแล้วเป็นรายกรณีไป

โดยเคารพในการตัดสินใจของตัวผู้เสียหายเอง เพื่อไม่ให้ผู้เสียหายถูกค้ามนุษย์อีกหลังจากกลับประเทศไปแล้ว

[ลิงค์ไปเพจ IOM (มาตรการในการป้องกันและปราบปรามการค้ามนุษย์)]